Make your own free website on Tripod.com
KEÂU CAÙI GÌ!
Chuyeän xaûy ra ngoaøi maët traän, moät boä ñoäi mieàn baéc heùt to:
    - Caäu keâu gì maø keâu laém theá, phaûi duõng caûm khaéc phuïc chöù!
Thöông binh caøng reàn ræ:
    -  Baùo caùo sö tröôûng, em cuït chaân roài!
Sö tröôûng nhaên maët:
    - Môùi cuït moät chaân maø ñaõ keâu! Ñoàng chí beân caïnh anh cuït caû ñaàu maø coù keâu la raàm ró nhö anh ñaâu!

KHOÂNG COÙ KEÛ THUØ
Chuyeän xaûy ra trong moät ñeàn thôø ôû Texas beân Myõ. Vò muïc sö giaûng veà loøng baùc aùi vaø nhöõng tai haïi cuûa oaùn thuø. Sau khi giaûng xong, vò muïc söù hoûi caùc tín ñoà:
    - Trong caùc anh em hieän coù maët nôi ñaây, neáu coù ai khoâng heà coù baát cöù moät keû thuø naøo, xin haõy ñöùng daäy xöng teân.
    - Caû giaùo ñöôøng im phaêng phaéc, chæ coù moät anh cao boài cao lôùn ñöùng leân noùi:
    - Toâi!
Vò muïc sö hoûi:
    -Theá thì tuyeät dieäu! Nhöng anh ñaõ laøm theá naøo ñeå ñöôïc vaäy?
Anh cao boài voã boäp vaøo caïnh söôøn:
    -Thöa muïc sö, deã laém! Keû thuø cuûa toâi...cheát heát döôùi muõi suùng naøy roài!

BAÈNG CHÖÙNG HIEÅN NHIEÂN
Moät vò phuï huynh ñeán tröôøng, naèn nì xin gaëp cho baèng ñöôïc vò giaùo vieân phuï traùch lôùp con mình, traùch moùc:
    - Thaèng beù nhaø toâi töø beù ñeán giôø chaû heà bieát noùi doái moät tieáng, theá maø thaày nôõ pheâ laø “coùp baøi”, roài cho deâ roâ ñieåm. Theá laø theá naøo?
    - Thöa oâng, toâi caên cöù vaøo baøi thi. Caâu hoûi laø: Theá chieán thöù nhaát keát thuùc naêm naøo? Troø A ôû baøn treân traû lôøi laø naêm “1918”.
OÂng boá xoa tay cöôøi hæ haû:
    - Thì ñuùng roài! Ñöùa naøo cuõng phaûi traû lôøi nhö theá môùi ñuùng.
    - Theá, sang caâu thöù hai: Theá chieán thöù hai buøng noå naêm naøo? Troø A ôû baøn treân traû lôøi sai laø naêm “1930”, con oâng cuõng vieát laø “1930”.
OÂng boá ñoû maët noùi:
    - Theá thì thaày hoûng! Chæ nhöõng keå thieån caän môùi khoâng bieát laø treân ñôøi naøy coù nhöõng laàm loãi gioáng nhau.
Thaày giaùo nheï nhaøng noùi tieáp:
    - Ñeán caâu hoûi thöù ba: Hitler sính naêm naøo? Troø A vieát “Em khoâng bieát” vaø con trai oâng vieát “Em cuõng theá!”

GIAÛN DÒ
Trong moät nhaø haøng sang troïng, anh boài baøn hoûi thöïc khaùch:
    - Thöa, oâng thích duøng röôïu vang traéng hay ñoû?
OÂng khaùch coù maùu thöïc teá mæm cöôøi:
    - Maøu gì cuõng ñöôïc. Tí nöõa ñi tieåu ra cuõng chæ toaøn moät maøu vaøng thoâi maø!

KHOÛE QUAÙ
Moät ngöôøi baùn haøng taïi hoäi chôï chuyeân baùn caùc loaïi haøng môùi phaùt-minh, khuyeán khích moät oâng khaùch:
    - OÂng heát söùc caàn caùi roâ boâ naøy. Noù seõ giuùp oâng laøm ñöôïc phaân nöûa coâng vieäc trong nhaø.
OÂng noäi trôï möøng-rôõ:
    - Vaâng, phaûi ñaáy! OÂng baùn cho toâi hai caùi.

TUOÅI KÎ
Moät anh ñi leã chuøa ñaàu naêm, thaáy ngöôøi ta xuùm vaøo xem queû, anh ta cuõng xeà voâ coi moät queû cho bieát thôøi vaän naêm môùi.
Sau khi baám ñoän xem queû, thaày boùi noùi:
    - Naêm nay laø naêm kò vôùi tuoåi anh, anh phaûi traùnh laøm aên giao du, gaëp gôõ nhöõng ngöôøi tuoåi KHÆ.
Anh noï baät hoûi:
    - Coøn ñoái vôùi nhöõng con khæ thì sao?
Bò hoûi baát ngôø, thaày boùi ñaâm luùng tuùng, nhöng nhôø kinh nghieäm ngheà nghieäp oâng ta laùi luoân:
    - Cuõng phaûi traùnh xa, ñeán gaàn raát nguy hieåm.
Anh noï chôït thoát leân:
    - Vaäy laø naêm nay maùy con khæ coù cheát cha noù heát roài.
Thaày boùi söõng sôø hoûi:
    - Sao vaäy?
    - Vì toâi cho khæ aên ôû Thaûo Caàm Vieân.

NOÙI THAÄT
Vôï môùi cöôùi thuùt thít:
    - Anh doái em! Anh noùi anh khoâng bieát uoáng röôïu vaø khoâng bieát ñaùnh baïc. Môùi laáy nhau coù maáy ngaøy, anh ñaõ say tuùy luùy vaø nöôùng saïch caû maáy chuïc ngaøn tieàn möøng.
Choàng:
    - Anh coù doái em bao giôø ñaâu! Chæ vì khoâng bieát uoáng röôïu neân anh môùi say, khoâng bieát ñaùnh baïc neân anh môùi thua! Anh maø bieát uoáng röôïu, bieát ñaùnh baïc thì... ñaâu ñeán noãi naøo!

KHOÂNG ÑUÛ BAÈNG CHÖÙNG
 Moät nhaân vieân ñeán trình giaùm ñoác moät vieäc xaûy raû ôû cô quan.
 Nghe xong, giaùm ñoác hoûi:
    - Anh coù thaáy anh A oâm aåu ngöôøi yeâu anh khoâng?
 Nhaân vieân ñaùp:
    - Vì ñeâm toái toâi khoâng thaáy, nhöng toâi nghe ngöôøi yeâu toâi la.
 Giaùm ñoác noùi:
    - Thaáy môùi ñöôïc, coøn nghe thì khoâng ñuû baèng chöùng.
 Ngöôøi nhaân vieân quay löng ñi, laàm baàm:
    - Noùi dôõ nhö vaäy maø cuõng noùi.
 Giaùm ñoác nghe ñöôïc giaän baûo:
    - Anh noùi ai dôõ? Daùm voâ leã vôùi toâi aø.
 Ngöôøi nhaân vieân hoûi laïi:
    - OÂng coù thaáy khoâng chöù?
    - Khoâng thaáy, nhöng nghe.
    - Chæ nghe thì khoâng ñuû baøng chöùng.

COÙ MÖØNG KHOÂNG
 Moät baùc só chuyeân veà khoa maét raát gioûi, nhöng tính tieàn chöõa trò cuõng raát ñaëc bieät.
 Beânh nhaân noï bò môø maét, ñöôïc oâng moå cho thaáy roõ trôû laïi.
 Ñeán khi beänh nhaân thanh toaùn tieàn, baùc só caàm tieàn vui veû hoûi:
    - OÂng troâng thaáy roõ roài, chaéc möøng laém phaûi khoâng?
Beänh nhaân thôû ra:
    - Tröôùc thì coù möøng, nhöng baây giôø thì heát roài. Baùc só ngaïc nhieân:
    - Taïi sao vaäy?
    - Vì sau khi traû tieàn chöõa trò, toâi thaáy môø trôû laïi.

YÙ KIEÁN
Trong moät buoåi hoïp, ngöôøi dieãn giaû noùi veà ñeà taøi sinh hoaït xaõ hoäi, buoåi noùi chuyeän keùo daøi hôn boán tieáng ñoàng hoà.
Chôït thaáy coù anh ñang naèm nguû, ngöôøi dieãn giaû laáy laøm khoù chòu, goïi daäy noùi:
    - Ai cuõng nghe ñeå coù yù kieán, coøn anh laïi nguû nhö vaày thì laøm sao?
Anh noï duïi maét noùi:
    - Nguû cuõng laø moät yù kieán ñoù chöù.

Back Next