Make your own free website on Tripod.com
BAÄN
ÔÛ moät traän boùng ñaù, ngöôøi soaùt veù khi caàm taám veù cuûa moät caäu beù khoaûng 10 tuoåi, thaáy ñoù laø veù môøi beøn hoûi caäu beù:
    - Veù naøy cuûa ba caäu phaûi khoâng?
    - Daï phaûi.
    - Sao ba caäu khoâng ñi?
    - Ba toâi baän.
    - Baän gì?
    - Baän tìm taám veù naøy.

CHO GÌ VAÄY
Moät baø ñi chôï veà ngang ñaùm ngöôøi aên xin, baø ta môû gioû laáy vaät gì ñoù boû vaøo noùn moät ngöôøi roài noùi:
    - Caàm laáy aên phôû.
Maáy ngöôøi kia xuùm laïi hoûi:
    - Baø aáy cho anh bao nhieâu vaäy?
    - Moät traùi chanh.

BÌNH TÓNH
 Trong ñaùm tieäc, moät coâ gaùi chuù yù ñeán moät chaøng trai khoûe maïnh, lanh lôïi, vui taùnh.
 Coâ ta beøn doø hoûi, thì coù ngöôøi noùi raèng:
    - Ñoù laø con cuûa moät voõ sö. Caäu ta coù tính bình tónh gan daï. Hoâm roài caäu coù dòp cho thieân haï thaáy taøi mình trong moät ñoaøn xieác.
    - Anh aáy laøm gì?
    - Giöõa luùc moïi ngöôøi ñang xem, thình lình coù moät con coïp soång chuoàng. Ngöôøi ta thì sôï haõi, la om soøm, chaïy traùnh nuùp. Chæ coù caäu aáy laø bình tónh böôùc vaøo chuoàng coïp, khoùa cöûa chuoàng laïi.

TAÄT GÌ
Anh noï ñi döï buoåi khieâu vuõ, trong buoåi khieâu vuõ anh ta quen moät coâ gaùi raát xinh ñeïp.
Sau buoåi khieâu vuõ, anh ta beøn môøi ngöôøi ñeïp ñi duøng côm toái.
Vaøo quaùn aên, anh chaøng hoûi coâ naøng:
    - Em duøng röôïu ñöôïc khoâng?
Coâ naøng nhoû nheï ñaùp:
    - Em khoâng uoáng röôïu.
Anh chaøng moùc goùi thuoác ra hoûi:
    - Em coù huùt thuoác khoâng?
Coâ naøng laéc ñaàu:
    - Em khoâng huùt thuoác.
Ñoát thuoác huùt vaøi hôi, anh chaøng laïi hoûi:
    - Em coù bieát ñaùnh baøi khoâng?
Coâ naøng kheõ noùi:
    - Em khoâng chôi.
    - Em coù quen nhieàu baïn trai khoâng?
    - Em khoâng coù.
Anh chaøng gaät guø nhuû thaàm: Ñaây ñuùng laø ngöôøi mình haèng mô öôùc.
Roài anh ta buoäc mieäng khen:
    - Em quaû thaät laø ngöôøi hoaøn haûo, chaúng coù moät taät xaáu naøo.
Coâ naøng chôït thoát:
    - Coù chöù!
Anh chaøng ngaïc nhieân vaø thaéc maéc.
    - Taät gì vaäy?
    - Khoâng bao giôø noùi ñuùng söï thaät, nhöõng gì coù luoân luoân noùi khoâng.
Anh chaøng giaät mình.

COØN ÑAÂU XAØI
Hai ngöôøi tính ñi ñeán hoân nhaân.
Chaøng hoûi coâ naøng:
    - Tieàn löông cuûa anh moãi thaùng khoâng tôùi naêm ngaøn, em lieäu xaøi ñuû khoâng?
Coâ naøng ñaùp:
    - Em seõ coá gaéng, chæ toäi cho anh roài tieàn ñaâu anh xaøi.

PHAÛI SÔÏ
Moät ngöôøi Myõ vaø moät ngöôøi Ñöùc gaëp nhau ôû Vieät Nam. Hoï thaû boä treân ñöôøng phoá vöøa ngaém caûnh vöøa noùi chuyeän.
Ngöôøi Myõ noùi vôùi ngöôøi Ñöùc:
    - Ngaøy xöa toâi ñaõ töøng chieán ñaáu ôû ñaát nöôùc naøy. Luùc aáy toâi naèm trong ñoäi quaân caûm töû, coi caùi cheát nhö chôi.
Ngöôøi Ñöùc noùi:
    - Daân toäc toâi ñaâu coù dôû, gan lì soá moät, coi caùi cheát chaúng coù kí loâ naøo.
Ngöôøi Ñöùc noùi vöøa döùt lôøi, chôït caû hai anh Myõ laãn Ñöùc ñeàu taùi meùt maët maøy, hoàn vía leân maây, vuït chaïy thuïc maïng, chaïy baùn soáng baùn cheát vì vöøa nhìn thaáy moät ngöôøi Vieät Nam ñang cöa traùi bom ôû khu thu mua pheá lieäu.

DEÃ THOÂI
 Giaùm ñoác hoûi moät coâ gaùi xinh ñeïp, aên maëc hôû hang, troâng boác löûa, ñeán xin vieäc laøm:
    - Em coù theå laøm vieäc ngoaøi giôø ñöôïc khoâng?
Coâ gaùi khoâng chaàn chöø, ñaùp ngay:
    - Deã thoâi! Nhöng tieàn löông laøm trong giôø thì anh tính, coøn tieàn laøm vieäc ngoaøi giôø thì em tính.

ÑIEÂN HAY SAO
 Coù moät oâng choàng chòu heát noåi baø vôï neân quyeát ñònh töï töû baèng caùch teo coå.
 Sau khi moùc sôïi daây thöøng leân traàn nhaø, ñem caùi gheá vaøo phoøng, oâng ta ñoùng cöûa phoøng roài leo leân gheá...
Môùi caàm voøng daây, chöa kòp troøng vaøo coå, chôït baø vôï ñaåy cöûa böôùc vaøo.
Nhìn thaáy caûnh töôïng, baø vôï lieàn quaùt:
    - OÂng ñieân hay sao, mang caû giaøy leân gheá theá kia, haû?

KHOÂNG THAÁY ÑÖÔØNG
Moät ngöôøi noï vöøa bò beänh taâm thaàn vöøa caän thò. Sau thôøi gian ôû Döôõng trí vieän khaù laâu, moät hoâm giaùm ñoác xeùt thaáy coù theå veà nhaø ñöôïc, beøn môøi leân vaên phoøng hoûi laàn cuoái:
    - Neáu oâng khoâng coù loã muõi thì sao?
Beänh nhaân ñaùp:
    - Toâi seõ khoâng thaáy ñöôøng.
Vò giaùm ñoác laåm baåm:
    - Töôûng oâng ta heát beänh, ai ngôø vaãn coøn.
Theá laø beänh nhaân ñöôïc ñöa veà traïi. Moät thaùng sau, vò giaùm ñoác goïi oâng ta leân hoûi:
    - Neáu oâng khoâng coù loã tai thì sao?
Beänh nhaân ñaùp:
    - Thì toâi seõ khoâng thaáy ñöôøng.
Vò giaùm ñoác ngaïc nhieân, muoán bieát vì lyù do gì maø beänh nhaân cöù noùi caâu khoâng thaáy ñöôøng beøn hoûi:
    - Taïi sao laàn tröôùc oâng noùi khoâng coù loã muõi thì khoâng thaáy ñöôøng, maø laàn naøy oâng cuõng noùi laø khoâng coù loã tai thì seõ khoâng thaáy ñöôøng?
Beänh nhaân ñaùp goïn:
    - Vì khoâng ñeo kieáng ñöôïc.

TÌNH ÑÒCH
Moät anh nhaø baùo ñeán tham quan Döôõng trí vieän ñeå vieát moät baøi baùo.
Vò giaùm ñoác daãn anh phoùng vieân vieáng thaêm caùc nôi.
Ñeán phoøng kia, gaëp moät ngöôøi ngoài cuù xuï, ñoâi maét mô maøng, vò giaùm ñoác chæ ngöôøi aáy roài noùi:
    - Anh naøy bò ñieân vì vôï anh ta ñi laáy choàng khaùc.
Laùt sau, gaëp moät ngöôøi ñang la heùt, nhaûy muùa lung tung, vò giaùm ñoác noùi:
    - Anh naøy laø tình ñòch cuûa anh kia.

Back Next