Make your own free website on Tripod.com
ÑAÂU COÙ SAI!
 Trong giôø Vaên Phaïm, thaày giaûng:
    - Khi chuùng ta noùi: Con choù uoáng nöôùc thì choù laø chuû töø, uoáng laø ñoäng töø coøn nöôùc laø tuùc töø.
 Baây giôø laø thí duï khaùc: Thaày aên côm. Teøo! Cho bieát tuùc töø ôû ñaâu?
    - Thöa, tuùc töø naèm ...trong buïng thaày aï.

GIOÛI TÍNH GIÔØ
Tyù baûo Teøo:
    - Thay ñoà ñi, tôùi giôø ñi xi neâ roài!
Teøo nhìn ñoàng hoà, baûo:
    - Coøn sôùm, môùi coù hai giôø haø. Ba giôø môùi voâ phim laän!
Tyù giaûi thích:
    - Ñuùng roài, nhöng mình caàn khoùc nöûa giôø ñeå meï cho tieàn.

TAÏI SAO
Coù moät oâng quan bò leù, hoâm aáy vò quan leù xöû ba ngöôøi toäi phaïm bò ba toäi khaùc nhau.
Ba phaïm nhaân ngoài haøng ngang tröôùc maét quan.
Sau khi xem xeùt hoà sô bieân baûn xong, vò quan nhìn ngöôøi thöù nhaát ngoài bìa, hoûi:
    - Taïi sao anh laïi ñaùnh phuï nöõ coù thai?
Ngöôøi thöù hai ngoài giöõa thaáy quan nhìn mình roài hoûi nhö vaäy, heát hoàn voït mieäng noùi:
    - Ñaâu coù! Toâi ñaây coù ñaùnh phuï nöõ coù thai bao giôø.
Quan quay qua nhìn ngöôøi thöù hai, tay ñaäp baøn quaùt:
    - Toâi coù hoûi anh ñaâu maø anh leân tieáng.
Ngöôøi thöù ba ngoài caïnh ngöôøi thöù hai, thaáy quan trôïn maét nhìn mình roài la loái nhö vaäy voäi baøo chöõa:
    - Naõy giôø toâi im laëng, coù noùi tieáng naøo ñaâu.
Quan töùc giaän heùt:
    - Caùc anh ñui heát roài aø, taïi saùo toâi hoûi ngöôøi naøy maø ngöôøi kia traû lôøi?

NHAÂN SINH QUAN
Moät em hoïc sinh vieát trong baøi luaän:
ÔÛ ñôøi chuùng ta neân cho nhieàu hôn laø nhaän. Coù nhö theá ñôøi soáng môùi khaù hôn.
Thaày khen:
    - Gioûi laém! Em töï nghó ra yù aáy hay coù ai maùch?
    - Thöa thaày, ñoù laø ñieàu boá em daïy em haøng ngaøy.
Thaày hoûi:
    - Theá ö? Theá boá laøm ngheà gì?
    - Thöa, boá em laø voõ só ñaùnh boác xình (Boxing) aï.

NOÙ RA ROÀI
 Trong giôø toaùn, troø Tieán vuït chaïy leân xin pheùp thaày cho ra ngoaøi.
 Thaày giaùo quay laïi gaét:
    - Coøn vaøi phuùt nöõa laø tôùi giôø veà roài, troø tìm ra lôøi giaûi chöa maø ñoøi ñi ñaâu vaäy?
 Troø Tieán taùi maët aáp uùng ñaùp:
    - Daï, noù ra roài!
 Thaày giaùo hoûi:
    - Bao nhieâu?
 Troø Tieán vöøa nhaên maët vöøa noùi:
    - Nhieàu laém.

AI BAÛO RAÈNG...?
Moät thanh nieân hoûi coâ gaùi ñöùng caïnh con choù beïc gieâ:
    - Con choù cuûa coâ coù caén khoâng?
Coâ gaùi nhìn anh chaøng, ñaùp:
    - Khoâng! Noù ngoan laém, chaû caén ai bao giôø.
Chaøng trai lieàn ñöa tay xoa ñaàu con choù:
    - Quaû thaät chuû naøo choù naáy... deã thöông gheâ!
Con choù lieàn ngoaïm moät phaùt. Anh ta caùu, oâm tay nhaên maët hoûi coâ gaùi, gioïng gaây-goå:
    - Ai baûo coâ laø con... quæ naøy khoâng caén?
Coâ gaùi ngaïc-nhieân:
    - Theá, ai baûo oâng raèng con choù naøy cuûa toâi?

COÙ ÑAÀU COÙ ÑUOÂI
Baø Taùm coù hai coâ con gaùi. Coâ Hai thì gaû cho moät anh Trieàu Chaâu, chuû moät loø töông. Caëp vôï choàng aên ôû vôùi nhau raát eâm ñeïp. Boãng moät hoâm, coâ con gaùi chaïy veà nhaø meï, maët maøy xanh meùt, chaân ñi khoâng vöõng, hoûi gì cuõng khoâng ñaùp ñöôïc vì quaù yeáu söùc.
Baø Taùm töùc toác chaïy tôùi nhaø con reå, buø lu buø loa töø ngoaøi ñöôøng:
    - Trôøi ôi laø trôøi, reå ôi laø reå, vôï choàng aên ôû vôùi nhau coù gì thì trình cha trình meï, maày laøm gì ñeán noãi con gaùi tao xanh xanh meùt meùt nhö ma laøm vaäy haû thaèng kia?
    - Laøm gì? Ngoä coù laøm gì laâu! Loù eå nhaø, loù aên caâm nhieàu môõ loù eå lôù!
    - Trôøi ôi, maày aên noùi kieåu gì vaäy? Ñaâu töø töø keå laïi cho coù ñaàu coù ñuoâi cho tao nghe coi!
    - Haø! Loù aên caâm vôùi môõ aù. Nhieàu môõ laém! Doài loù eå chaûy...eå chaûy maø coù laàu coù luoâi sao löôïc!.....

THAÁY CHÖA
Moät anh noï keùm thoâng minh, caûm thaáy mình thua suùt moïi ngöôøi. Moät hoâm, anh ta hoûi ngöôøi baïn laøm caùch naøo cho trí oùc môû mang ra.
Ngöôøi baïn chæ baûo raèng:
    - Baây giôø maøy daãn tao ñi aên côm tieäm haøng ngaøy, roài tao seõ laøm cho trí oùc cuûa maøy ñöôïc saùng suoát.
Anh ta ñoàng yù. Theá laø ngay hoâm ñoù anh ta cuøng ngöôøi baïn ñi aên côm tieäm.
Ngöôøi baïn goïi moùn hoät vòt kho, roài baûo anh ta:
    - Tao nhöôøng cho maøy aên tröôùc phaàn ngoaøi, phaàn trong tao aên sau.
Nghe noùi nhöôøng cho mình aên tröôùc, anh ta haøi loøng laém. Theá laø anh ta aên loøng traéng, ngöôøi baïn aên loøng ñoû.
Ngaøy thöù hai ngöôøi baïn goïi moùn caù chieân, roài baûo:
    - Tao nhöôøng maøy aên tröôùc caùi ñaàu, caùi mình tao aên sau.
Anh ta thích chí lieàn laøm theo lôøi ngöôøi baïn, gaép caùi ñaàu aên, ñeå caùi mình cho baïn.
Ngaøy thöù ba ngöôøi baïn goïi moùn khoå qua doàn thòt, roài baûo:
    - Tao nhöôøng maøy aên tröôùc phaàn ngoaøi, phaàn trong tao aên sau.
Noùi xong, ngöôøi baïn gaép khoå qua cho anh ta, coøn caùi ruoät gaép cho mình.
Ngaøy thöù tö ngöôøi baïn goïi toâm rim, roài baûo:
    - Tao nhöôøng maøy aên tröôùc caùi ñaàu, caùi mình tao aên sau.
Anh ta vui veû aên caùi ñaàu, caùi mình ñeå cho baïn.
Nhöõng moùn aên vaø caùch aên nhö theá taùi ñi dieãn laïi gaàn 30 ngaøy.
Cuoái cuøng anh ta noùi:
    - Tao chòu heát noãi roài! Caû thaùng nay tao chæ aên toaøn laø ñaàu, xöông, vaø vo,û coøn maøy aên toaøn laø thòt.
Tao thaáy ngaùn quaù roài, khoâng theøm ñi aên vôùi maøy nöõa ñaâu.
    - Ñoù, thaáy chöa? Maøy baét ñaàu thoâng minh roài ñaáy.

YÙ TREÛ
 Tí noùi vôùi Teøo:
    - Thaày tao daïy cöù moãi khi bò raén caén thì laáy daây coät chaët keá beân veát thöông ñeå chaän khoâng cho noïc ñoäc chaïy vaøo ngöôøi, trong khi chôø cöùu caáp.
Teøo hoûi:
    - Neáu raén caén truùng maët thì sao?
    - Thì laáy daây coät coå cho chaët laïi.

RUÙT KINH NGHIEÄM
Choàng:
    - Mai anh môøi baïn tôùi aên côm nheù?
Vôï:
    - Thì tuøy anh. Nhaø naøy chæ coù moãi mình anh ñi chôï, naáu aên, röûa cheùn vaø queùt doïn, muoán baøy theâm vieäc ñeå laøm thì cöù... Nhöng maø baïn naøo vaäy?
    - AØ! Thaèng naøy cöù naèng naëc ñoøi laáy vôï. Anh môøi noù tôùi aên côm ñeå noù coù dòp nhìn taän maét ñôøi soáng gia ñình cho noù khoûi va chaïm thöïc teá phuõ phaøng veà sau!

Back Next