Make your own free website on Tripod.com
COØN ÑAÂU MAØ CHO
Trong giôø toaùn, thaày giaùo hoûi troø Leùm:
    - Naøy em Leùm, nghe thaày hoûi ñaây. Thí duï oâng noäi em cho em moät traêm, keá ñoù ba em cho em moät traêm, roài maù em cho em moät traêm, nhö vaäy toång coäng laø bao nhieâu?
Leùm khoâng caàn suy nghó, ñaùp ngay.
    - Thöa thaày, hai traêm aï.
Thaày giaùo laéc ñaàu noùi:
- Traät roài! Ba laàn moät traêm maø laøm sao laø hai ñöôïc.
Leùm quaû quyeát:
    - Khoâng traät ñaâu thaày.
Thaày giaùo chöng höûng keùo xeä kieáng xuoáng nhìn Leùm roài gaèn gioïng:
    - Taïi sao em daùm noùi laø khoâng traät?
Leùm thaûn nhieân ñaùp:
    - Vì oâng noäi em qua ñôøi roài, coøn ñaâu maø cho.

PHÍA NAØO VAÄY
Trong côn baõo toá giöõa bieån khôi, moät chieác taøu bò thuûng, nöôùc töø töø traøn vaøo, ñang nghieâng qua ngaû laïi.
Treân chieác taøu coù moät haønh khaùch laø tay voâ ñòch bôi loäi, oâng ta hoûi thuyeàn tröôûng:
    - Töø ñaây ñeán maët ñaát coøn bao xa?
Vò thuyeàn tröôûng ung dung ñaùp:
    - Chöa ñaày ngaøn thöôùc.
Tay voâ ñòch bôi loäi möøng rôõ hoûi.
    - Phía naøo, thöa ngaøi?
Thuyeàn tröôûng im laëng khoâng noùi, oâng ta hoûi doàn:
    - Phía naøo vaäy? Ñoâng, taây, nam hay baéc?
Thuyeàn tröôûng nhaém maét, chaäm raõi ñaùp:
    - Khoâng! Phía döôùi!

ANH BÒ GÌ
Moät teân toäi phaïm bò baét vaøo traïi giam, trong phoøng giam ñaõ nhoát tröôùc moät ngöôøi.
Thaáy coù ngöôøi môùi vaøo, ngöôøi cuõ hoûi:
    - Troâng anh quen quen, maø anh bò toäi gì phaûi vaøo ñaây?
Teân môùi vaøo noùi:
    - Anh queân roài aø! Ngay ñeâm 30 naêm ngoaùi toâi vaøo nhaø anh phaù tuû saét laáy maáy boù baïc aáy maø.
Tuø cuõ gaät guø:
    - AØ, toâi nhôù roài.
Tuø môùi hoûi laïi:
    - Coøn anh bò gì maø cuõng vaøo ñaây?
Tuø cuõ ñaùp:
    - Vì maáy boù baïc maø anh laáy ñoù laø do toâi in ra.

TÌM NAÕY GIÔØ
 Moät oâng nhaäu xæn veà ñeán nhaø, cöù ñöùng loay hoay tröôùc cöûa.
 Baø vôï treân laàu ñi ra thaáy, noùi voïng xuoáng:
    - Sao oâng ñöùng ñoù, khoâng vaøo?
    - Laèm sao môû cöûa ñöôïc maø vaøo.
    - Queân chìa khoùa roài phaûi khoâng, ñeå toâi thaûy xuoáng cho.
    - Khoâng caàn, toâi giöõ noù ñaây, haõy quaêng loã khoùa xuoáng, toâi tìm noù naõy giôø.

GAÄY OÂNG ÑAÄP LÖNG ...CHA
Trong moät giaùo xöù noï, vò linh muïc raát böïc mình vì coù moät tín ñoà kia cöù ngoài nghe giaûng ñoä naêm phuùt laø nguû ngay khoø khoø, chaúng ra theå thoáng gì caû. OÂng baøn laäp meïo chôi xoû anh ta moät cuù cho boõ gheùt.
Hoâm ñoù, ñang giaûng thao thao chôït oâng ngöng laïi, ñaët caâu hoûi:
    - Trong soá caùc con, ai muoán leân thieân ñaøng thì ñöùng daäy!
Moïi ngöôøi ñeàu ñöùng leân, dó nhieân tröø anh chaøng ñang nguõ gaät.
Vò linh muïc mæm cöôøi ra leänh moïi ngöôøi ngoài xuoáng, ñoaïn oâng noùi tieáp, gioïng noùi caøng veà cuoái caâu caøng to daàn:
    - Coøn ai muoán xuoáng ñòa nguïc thì ñöùng leân!
Anh chaøng ñang nguû gaät giaät mình, chæ nghe ñöôïc maáy tieáng choùt, khoâng hieåu chuyeän gì nhöng cuõng laät ñaät ñöùng leân. Nghe moïi ngöôøi cöôøi ruùc rích, anh ta nhìn quanh, ngaïc nhieân thaáy chæ coù moãi moät mình anh ta ñöùng daäy; nhìn laïi thì thaáy vò linh muïc ñöùng ngay tröôùc maët anh ta, aùnh maét vöøa nhö gieãu côït vöøa nhö ñaéc thaéng.
Anh chaøng nguû gaät xoa tay phaân bua:
    - Thöa Cha, con khoâng hieåu Cha ñang cho bieåu quyeát chuyeän gì, nhöng xem ra döôøng nhö chæ moãi mình con ñöùng veà phía Cha maø thoâi.

COØN PHAÛI HOÛI!
Trong moät quaùn nhoû ven röøng, oâng coïp vaø chuù nai keùo nhau ngoài vaøo baøn.
Chuù nai caàm taám thöïc ñôn leân xem ñoaïn baûo anh haàu baøn:
    - Cho toâi hai boù coû non.
Anh haàu baøn hoûi:
    - Thöa, coøn oâng baïn cuûa oâng duøng chi xin goïi luoân?
    - Khoâng, oâng baïn toâi khoâng duøng chi caû.
    - Thöa, chaéc oâng ta coøn no buïng?
    - Coøn phaûi hoûi! Neáu oâng ta khoâng no thì laøm gì coøn toâi ngoài ñaây!

LÔ ÑAÕNG
Bob moät hoâm ñeán sôû vôùi hai mieáng baêng , baêng kín caû hai beân tai. Ñoàng nghieäp hoûi, sao theá?
Bob taâm söï:
     - Hoâm qua tôù coi ñaù banh treân ti-vi, baø xaõ uûi quaàn aùo beân caïnh. Ñieän thoaïi reo, thay vì nhaát oáng nghe, tôù laïi vô nhaèm caùi baøn uûi, aùp vaøo tai.
     - Ra theá! Nhöng coøn tai beân kia thì sao?
     - Coøn sao nöõa! Tôù vöøa gaùc ñieän thoaïi thì thaèng khoán kieáp ôû ñaàu daây beân kia goïi laïi!

ÑAËC ÑIEÅM GÌ
Trong moät buoåi hoïp phuï huynh vaøo dòp cuoái naêm. Moät phuï huynh hoûi thaày giaùo veà ñöùa con cuûa mình:
    - Thöa thaày, theo yù thaày thì chaùu coù khieáu veà ngaønh ngheà naøo?
Thaày giaùo ñaùp:
    - Phi haønh gia.
Ngöôøi cha lôùn hôû noùi:
    - Noù coù ñaëc ñieåm gì khieán cho thaày nhìn thaáy nhö theá?
Thaày giaùo giaûi thích.
    - Thöa oâng, luùc toâi giaûng baøi thì chaùu noù nhö ñang ñi treân cung traêng. Coøn khi toâi hoûi baøi thì chaùu noù nhö töø cung traêng rôùt xuoáng.

CAÅN THAÄN
    - Meï ôi! Coù phaûi ngaøy xöa boá meï quen nhau nhaân moät vuï ñuïng xeõ khoâng?
    - ÖØ!
    - Con cuõng ñoaùn vaäy, vì boá cöù daën ñi daën laïi: Con laùi xe phaûi heát söùc caån thaän, lôõ xaõy ra tai naïn neáu khoâng cheát thì cuõng khoå caû moät ñôøi!

VAÄY THÌ... MEÄT THAÄT!
Sau hoân leã, Taùm Taøng... choáng gaäy ñi laøm trôû laïi, maët maøy hoác haùc, maù hoùp maét saâu troâng raát thaûm haïi. Baïn beø trong sôû xuùm laïi hoûi han:
    - Boä baø xaõ toa ñoøi hoûi döõ laém haû?
Taùm Taøng xuoâi xò:
    - Thì cöù moãi ñaàu giôø eûn laïi hoûi moa raèng Cöng coù yeâu em khoâng?
Caùc ban cöôøi xoøa:
    - Thì toûa cöù ñaùp laø Coù chöù! Anh yeâu em thaáy meï! laø xong chöù gì?
Taùm Taøng thôû daøi:
    - Thì moa cuõng traû lôøi nhö vaäy; nhöng sau ñoù bao giôø eûn cuõng noùi Nhöng... em thích caâu traû lôøi... cuï theå cô

Back Next