Make your own free website on Tripod.com
Please click on play button to listen.
Song Title
Play 
Song Title
Play 
Moäng Vieãn Du
Möa Ngaâu
Nhö Vaït Naéng
Doøng Soâng Kyû Nieäm
Con Gaí
Tình Nhaït Phai
Chieác Laù Muøa Ñoâng
Coâ Beù U Saàu
Coâ Beù Doãi Hôøn
60 Naêm Cuoäc Ñôøi
Hoang Vaéng
Cho Anh Xin Soá Nhaø
Möa
Chuùt Kyû Nieäm Buoàn
Ngöôøi Tình Muøa Ñoâng
Chuyeän Heïn Hoø
Saàu Ñoâng
Gaëp Nhau Laøm Ngô
Quyønh Höông
Ngaøy Em Ñi
Xa Em Kyû Nieäm
Noåi Buoàn Hoa Phöôïng
Nhö Ñaõ Daáu Yeâu
Veà Ñaây Em
Möa Treân Phoá Hueá
Tieáng Möa Rôi
Khuùc Thuïy Du
Tình Cho Khoâng
Taâm Hoàn Coâ Ñôn
Beân Em Laø Bieån Roäng
Yeâu Em Daøi Laâu
Lieân Khuùc Möa
Anh Laø Tia Naéng Trong Em
Côn Möa Haï