Make your own free website on Tripod.com

 

 Ñôøi Sinh Vieân
Anh laø sinh vieân 
Cuoäc ñôøi ngheøo ñoùi 
Nhôø bieát aên noùi
Maø ñöôïc em thöông
Chuoät sa huõ ñöôøng 
Em giaøu kinh khuûng 
Maëc nhieàu loaïi cuûn
Baùn ôû Macy’s
AÙo quaàn thaûng ly
Laùi xe laùng coùng
Coøn anh thaân reäp
Quaàn raùch Levi’s
Chieác ñoàng hoà tay
Mua hoaøi hoång noåi
Cuoäc ñôøi troâi noåi 
Töôùng gioáng buïi ñôøi
Khoûi môøi cuõng tôùi
Ñi laøm sòt khoùi
Ñöôïc chieác pinto
Ñaäu aåu bò tow
Giôø ñi xe ñaïp
Toùc nhö choù caïp
Coïng ngaén coïng daøi
Taïi maáy thaùng nay
Khoâng tieàn ñi hôùt 
Maëc toaøn T-shirt
Baùn ôû chôï trôøi
Giaët roài ñem phôi
Ruùt coøn ngaén cuûn
Loøi ra caùi buïng
Maéc côõ thaáy moà 
Lôû gioù maø voâ
Nhöùc ñaàu meät sieåuuuuuuuuuuu
Nhöng maø khoâng hieåu
Em vaãn cöù thöông
Moät gaõ lang thang
Nhìn maø phaùt gôùm
Coù laàn anh noùi
Moät ñoùa hoa hoàng
Boä heát choå troàng
Sao ñaêm xuoáng ñaâtù...
Maët em bí xò
Nhö baùnh bao chieàu
Buoàn thæu buoàn thiu
Nhìn pheâ hoång noâæ
Ngaøy daøi tieáp noái
Hai ñöùa chia tay
Chia ñoâi cuõ khoai
Moãi ngöôøi moãi nöõa
Ngaøy ngaøy töïa cöûa
Nhôù laïi chuyeän xöa
Nhôù laïi chieàu möa 
Che duø em böôùc
Maét em öôm öôùt
Vì laïnh thaâm moâi
Taïi anh loâi thoâi
Queân ñem jacket
Anh ñaây coù taät 
Öa choïc em hoaøi
Noùi chuyeän tuoàng luoân
Nghe maø phaùt chaùn
Caùch ñaây maáy thaùng
Ñi chôï gaëp em
Anh leùn nhìn xem
Em coøn nhö tröôùc 
Maét em coøn öôùt
Gioït nöôùc hoâm naøo 
Em hôi xanh xao
Nhìn roøm hôn tröôùc
Em böôùc ñi tröôùc
Boà nhí theo sau
Anh böôùc ñi mau
Sôï em troâng thaáy
Roài töø hoâm aáy
Bieät tích bieät taêm
Ñi chôï raùng nhìn
Tìm hoaøi hoång thaáy
Moät hoâm coù giaáy
Maøu ñoû ñöa tin
Taám thieäp xinh xinh
Noùi em xuaát giaù
Anh nhö nöôùc ñaù
Laïnh coùng trong tim
Con maét lim dim
Thieáu ñieàu cheát ñöùng
Toái ngaøy hoâm aáy
Anh cuõng baàm mình
Keùo caùi thaân sình 
Gioáng nhö xaùc cheát
Maëc ñoà nhö Teát
Raùng cöôøi mæm chi
Quaàn aùo thaûng ly
Y chang con eách
Anh cuõng raùng leát
Tôùi ñoù chia dzui
Ai dzui thì dzui
Anh dzui hoång noåi
Tim gan pheøo phoåi
Troän loaïn xaø ngaàu
Anh coù caùi ñaàu
Maø sao ngu quaù
Bieát mình khoâng khaù
Ñöøng coù mô xa
Lôû bò ñaù xa
Cuõng khoâng ñeán noåi
Nhìn em töôi roùi
Quaûy goùi theo choàng
Anh ñöùng toàng ngoàng
Ñoà loøng tan naùt
Thaân phaän haåm hiu
Coi nhö chaùo thiu
Khoâng aên ñoå boû
Giôø thì môùi roõ
Khi maát moät ngöôøi
Môùi thaáy nuï cöôøi
Khoâng coøn yù nghóa... 
Töï Traùch
Chieàu coâng vieân toâi buoàn treân gheá ñaù
Mô maøng nhìn maây traéng nheï nhaøng troâi
Côn gioù voâ tình laøm rôi chieác laù
Chöøng môùi hay Thu ñaõ ñeán thaät roài

Muøa Thu sang giaêng saàu leân maét bieác
Ngöôøi coù ñoâi, toâi vaãn chæ moät mình
Doøng thö xöa bao laàn ai ñaõ vieát
Lôøi gioù traêng choân thaúm moät khoái tình

Ngöôøi yeâu ôi ta laøm sao bieát tröôùc
Tình ñeán mau, ñi voäi maáy ai löôøng
Loøng ngaây thô, thieân ñöôøng xaây moäng öôùc
Cay ñaéng trong ta khuùc ñoaïn tröôøng ...

Tình
Tình laø chi hôõi ngöôøi tri kyû nhoû
Tình laø gì sao toaøn noåi ñaéng cay
Ta gaëp nhau treân phöông dieän cô may
Vaø chia caùch khoâng heïn ngaøy taùi ngoä

Thoâi em nheù ñaây laø giaây phuùc cuoái
Thì cöù vui ñöøng boû lôû moät giaây
Vì mai ñaây em seõ nhö gioù maây
Bay ñi maát ñeå trong toâi noåi nhôù

Queâ Höông Yeâu Daáu
Ta muoán khoùc cho queâ höông yeâu daáu
Khoùc cho ngöôøi vaø khoùc caû cho ta
Ta muoán khoùc cho traùi tim rôùm maùu
Tim bô vô nôi ñaát khaùch queâ ngöôøi

Ta muoán heùt leân cho moïi ngöôøi bieát
Nieàm khoå ñau khi ta maát queâ höông
Ta muoán theùt gaøo leân thaät tha thieát
Teân queâ höông, oâi yeâu daáu muoân ñôøi

Vaâng, ta ñaõ maát queâ höông töø ñoù
Maát caû doøng soâng laãn boùng caây xanh
Nhöõng maát maùt beân ngoaøi thaät laø nhoû
So vôùi nieàm troáng vaéng ôû beân trong

Ta töï höùa vôùi ta lôøi bi haän
Haän cuûa non soâng, ñaát nöôùc löu ñaøy
Roài xeõ coù ngaøy thoâi heát laän ñaän
Ta trôû veà daønh laïi laáy queâ höông.

Yeâu
Laøm sao bieát ñöôïc tình yeâu???
Laøm sao bieát ñöôïc ngöôøi ta yeâu mình???
Laøm sao bieát caùch toû tình???
Laøm sao bieát ñöôïc raèng mình ñaõ yeâu???

Nhôù thöông môùi bieát laø yeâu
Boâng hoàng gôûi ñeán laø ai yeâu mình
Yeâu khoâng caàn phaûi toû tình
Chæ caàn rung ñoäng laø mình ñaõ yeâu

Yeâu tha thieát laø yeâu baèng aùnh maét
Yeâu maën maø laø gaén chaët laøn moâi
Yeâu nheø nheï laø xieát chaët ñoâi tay
Yeâu giaû doái laø yeâu baèng lôøi noùi

Yeâu tha thieát toâi chöa heà ñöôïc bieát
Yeâu maën maø toâi chöa daùm thöû qua
Yeâu baèng lôøi laø yeâu cuûa phoâi pha
Toâi chæ bieát tình yeâu laø caâm nín

Ñöøng traùch toâi khoâng yeâu tha thieát
Yeâu khoâng nhieàu nhö ngöôøi ñaõ yeâu toâi
Tình chaân thaät ñaâu phaûi ôû ñaàu moâi
Toâi khoâng noùi ñaâu phaûi toâi yeâu ít

Lôõ Yeâu
Beù ôi anh lôõ yeâu roài 
100 naêm anh chæ yeâu mình em thoâi
Anh khoâng bao giôø muoán xa rôøi
Beù ôi anh ñaõ yeâu nhieâuø

Töøng ñeâm moäng töôûng taám hình cuûa em
Voã vôø trong giaát nguû coâ lieâu
Sao em chaúng ñeán bao giôø
Buoàn vì em maõi höõng hôø tình anh

Tình yeâu cuûa tuoåi xuaân xanh
Cuõng nhö sôïi chæ lung lay tröôùc ñeøn
Töông lai laïi quaù leânh ñeânh
100 naêm anh chæ oâm saàu coâ lieâu

Noùi Yeâu 1
Töø laâu toâi ñaõ yeâu naøng
Ngaïi nguøng khoâng daùm toû noåi nieàm cuøng ai
Tình yeâu ñaâu theå giaûi baøy
Thoaûng nhö côn gioù nheï ngoaøi hieân mai
AÂm thaàm môû loái hen maây
Voâ hình môø aûo maø ngaây ngaát loøng
Moät laàn thoá loä cuøng naøng
Raèng tình yeâu ñaõ ngaäp traøng tim toâi
Baây giôø naøng ñaõ ñi roài
Cuøng ngöôøi löõ khaùch beân trôøi saùnh vai
Vaüng beân tai tieáng thôû daøi
Nghe nhö tieáng laù rôi ngoaøi song khuya
Noùi Yeâu 2
Ñöøng bao giôø noùi lôì yeâu
Bôûi tình ñaâu deå thoát neân thaønh lôøi
Khi noàng ñöôïm, luùc chôi vôi
Tình nhö ngoïn gioù ñeán roài laïi ñi
Sao toâi daïi doät laøm chi
Thoát lôøi yeâu, ñeå naøng ñi maát roài
Traùi tim run raåy boài hoài
Naøng ra ñi nöõa tình toâi beû baøng
Thoâi traùch cöù, thoâi thôû than
Chaéc gì keû aáy yeâu naøng hôn toâi
Noùi Yeâu 3
Tình yeâu laø gioù
Voâ hình phieâu dieâu
Xin ngöôøi ñöøng noùi
Neáu ngöôøi ñang yeâu...
Toâi töøng ñau khoå
Hieán daâng tim mình
Vôùi lôøi ruûn raåy
Chaân thaønh con tim
Vaø naøng laëng im
Vaø naøng ñi maõi
Roài ngay luùc ñoù
Moät keû löõ khaùch
AÂm thaàm nhö gioù
Cuøng naøng ñi xa
Ta Vaø Ngöôøi
Thoâi thì raùng queân ñi tình cuõ
Ñeå ngöôøi ñöôïc yeân buïng vui loøng
Duø veát thöông loøng coøn möng muû
Vaãn göôïng cöôøi noùi vôùi ngöôøi khoâng

Thoâi thì raùng ñi tìm duyeân môùi
Ñeå ngöôøi ta khoûi phaûi baän taâm
Noùi laøm chi caâu chôø caâu ñôïi
Khi ngöôøi gaàn maø vaãn xa xaêm

Giôø ngöôøi ñang vui trong haïnh phuùc
Boû laïi ta trong noãi öu phieàn
Trong tình tröôøng moät ngöôøi ngaõ guïc
Coøn moät ngöôøi vui veû thaûn nhieân

Öø thì tieác laøm gì quaù khöù 
Laøm sao ñi ngöôïc laïi thôøi gian
Tình ñang xanh bò ngöôøi khai töû 
Níu keùo chi giôø ñaõ muoän maøng

Ta vôùi ngöôøi baây giôø ñoâi ngaû
Ñaâu coøn thuôû hai ñöùa beân nhau 
Ngöôøi vôùi ta baây giôø xa laï
Ñaâu coøn gì tình ñaõ qua mau ...

Tình Ñaàu
Tình ñaàu tình laïi khoù phai
Muoán queân thì nhôù laïi caøng nhôù theâm
Toâi yeâu em trong tuoåi daïi khôø
Toâi yeâu em baèng con tim chaân thaät
Laø nhöõng ngaøy eâm ñeàm thaém thieát
Laø haïnh phuùc nhaát cuûa tuoåi yeâu ñöông
Cuoäc tình ñaàu troâi ñi khoâng trôû laïi
Nhöng noù vaãn ôû maõi trong tim
  By AÙo Vuõ Cô Haøn (dt)
Gaëp Gôõ
Gaëp gôõ nhau chi ñeå ngheïn ngaøo
Ñeå loøng chua xoùt noãi nieàm ñau
Saàu daâng soùng maét buoàn teâ taùi
Gaëp gôõ nhau chi ñeå khoå ñau

Thoâi nheù töø ñaây heát caû roài 
Ñöøng thöông ñöøng nhôù nöõa ngöôøi ôi ...
Vaø ñöøng nhaéc ñeán teân nhau nheù
Nhaéc ñeán loøng theâm khoå ñau thoâi

Töø nay vónh vieãn ta xa caùch
Nhaéc nhôû laøm chi chuyeän chaúng thaønh
Haõy ñeå ñi laàn vaøo dó vaõng
Thôøi gian nuoát troïn nhöõng nieàm ñau

Toâi vieát baøi thô gaëp thuôû naøo 
Ñeå loøng thoâng caûm noãi nieàm ñau
Vaø ñöøng phieàn traùch toâi phuï baïc
Ñeå gôûi tình kia theo gioù maây ...

Nôï
Ñaõ lôõ sinh ra ôû coõi ñôøi
Nôï ñôøi traû maõi chaúng heà vôi
Nhaø baêng coøn ñoù, ta coøn nôï
Traû ñeán khi naøo “ngoûm” môùi thoâi!

Heát nôï tieàn tieâu ñeán nôï tình 
Ñoøi nhau oai oaùi nghó maø kinh!
Neáu khoâng traû ñöôïc laø aên ... ñaïn
Tieàn hôûi, tình ô, thieät böïc mình!

Ham muoán neân chi môùi nôï nhieàu
Nôï nhieàu, ñau khoå phaûi ñaêm chieâu
Ñaêm chieâu thì vaãn oâm ñaày nôï
Ñaày nôï neân thaønh toùc muoái tieâu!

Tuoåi Moäng Mô
Tuoåi naøo laø tuoåi moäng mô
Tuoåi naøo laø tuoåi raèng mình ñang yeâu
Hoïc troø laø tuoåi moäng mô
Toâi hoïc thì ít, yeâu em thì nhieàu
Nhìn thaáy em laø loøng toâi xao xuyeán
Nhaët moät caønh hoa toâi eùp trong nhaät kyù
Ñeå taëng naøng khi tôùi muøa phöôïng nôû
Loøng toâi vui, nhöng taâm trí thì khoâng
Vì phöôïng nôû laø thôøi gian xa caùch
Thôøi gian ôû khoâng trung nhö ngöøng laïi
Ba thaùng daøi nhö thaâm thaåm moät naêm
Toâi yeâu em tha thieát, nhöng sao ngöôøi khoâng bieát
Ñeå loøng toâi oâm aáp moái tình caâm
  By AÙo Vuõ Cô Haøn (dt)