Make your own free website on Tripod.com
NHAÄN TOÄI
Caûnh saùt ñieàu tra hoûi nghi can:
    - OÂng coù nhaän ra con dao naøy khoâng?
Nghi can:
    - Coù.
    - Nghóa laø oâng nhaän toäi?
    - Khoâng! Toâi chæ traû lôøi laø toâi nhaän ra con dao naøy thoâi! Laøm sao maø khoâng nhaän ra noù ñöôïc khi suoát thaùng nay, ngaøy naøo oâng cuõng ñöa ra ñeå hoûi toâi!

CHUYEÄN CHIM
 Moät vò linh muïc sang Phi Chaâu, ra chôï chim troâng thaáy moät gian haøng baøy baùn ñuû loaïi chim. OÂng chæ moät con chim ñeà giaù ñaét gaáp möôøi laàn con khaùc, hoûi:
    - Naøy anh, sao con chim naøy laïi ñaét theá?
Ngöôøi haøng chim ñaùp:
    - Thöa cha, con naøy ñaét vì noù bieát noùi.
    - Thaät chöù?
Ngöôøi haøng chim quaûng caùo moùn haøng lieàn:
    - Ñaây cha xem. Neáu cha nhaác chaân traùi cuûa noù leân, noù seõ hieåu yù vaø ñoäc baøi kinh Kính möøng.
Vò linh muïc beøn thí nghieäm. Vöøa nhaác chaân traùi cuûa noù leân, con chim lieàn ñoïc thao thao moät kinh Kính möøng, ñuùng gioïng La Maõ.
Vò linh muïc chòu quaù. Ngöôøi haøng chim coøn quaûng caùo tieáp:
    - Ngoaøi ra, neáu cha nhaác chaân phaûi cuûa noù leân, noù seõ ñoïc baøi kinh Laïy cha.
Vò linh muïc lieàn laøm thöû. Quaû nhieân con chim ñoïc baøi kinh Laïy cha.
OÂng quyeát ñònh boû tieàn ra mua con chim, nhöng coøn hoûi caéc côù moät caâu:
    - Theá, neáu toâi nhaác caû hai chaân noù leân thì sao?
Ngöôøi baùn haøng chöa kòp traû lôøi, con chim ñaõ heùt leân:
    - Giôõn hoaøi cha! Nhaác caû hai chaân leân... teù cheát sao cha!
Vò linh muïc thaáy con chim chaúng nhöõng ñaõ bieát ñoïc kinh maø coøn bieát... caõi, doác heát tieàn ra choàng ñuû, baét chim veà.
Veà nhaø khaùch, cha boû chim vaøo loàng, löïa choã maùt meû tröôùc hieân maø treo.
Khoå noãi, trong nhaø khaùch coøn coù möôøi maáy baø sô treû maêng, laùu ta laùu taùu, thaáy chim bieát noùi thì thích laém, cöù bu quanh loàng chim, keû keùo chaân naøy, ngöôøi nhaác chaân kia khieán con chim ñoïc kinh luoân moàm, meät gaàn ngaát xóu.
Vò linh muïc xoùt ruoät laém, nhöng oâng teá nhò vaø kieân nhaãn ñôïi caùc baø sô tôùi giôø keùo nhau ñi ñoïc kinh heát, beøn gaén beân ngoaøi loàng chim moät tôø giaáy mang haøng chöõ: Caám sôø chim cha!
Gaén leänh caám xong, oâng khoan khoaùi vaøo phoøng nghæ tröa thoûa maùi moät giaác. Buoåi chieàu, hai baø sô treû maêng ñeán aáp uùng xöng toäi. Thì ra tröa hoâm ñoù caùc sô laïi ñeán nghòch chim, chaúng may tôø giaáy caám bò gioù boác ngöôïc leân, khoâng ai ñeå yù. Nghòch moät luùc, tôø giaáy laïi rôi xuoáng choã cuõ, caùc sô ñoïc vaø bieát mình ñaõ voâ tình maéc toäi.
    - Thöa cha, con coù toäi...
 Caùc sô sôï haõi thöa.
    - Toäi gì?
Vò linh muïc hoûi.
    - Thöa, chuùng con coù toäi laø ñaõ sôø chim cha.
Vò linh muïc nguû queân, khoâng bieát caùc sô phaù phaùch luùc naøo beøn hoûi laïi:
    - Caùc con sôø chim cha hoài naøo?
    - Thöa, luùc cha ñang nguû aï!
Vò linh muïc hoùm hænh voã traùn, thôû haét ra:
- Baäy quaù! Sao caùc con khoâng ñaùnh thöùc cha daäy?

GIOÛI TOAÙN
Hai anh chaøng thuoäc haïng beâ-boái, ñoá nhau:
    - Ñoá maày 2 vôùi 3 laø maáy?
Thaáy thaèng baïn aáp uùng, anh kia beøn caét nghóa:
    - Thí duï nhö tao voâ tieäm quaàn aùo hai laàn, laàn ñaàu tao laáy 2 caùi aùo,
laàn sau tao caàm theâm 3 caùi nöõa, vaäy thì toång coäng bao nhieâu?
    - Boán thaùng.
    - Sao laïi boán thaùng?
    - Thì laàn ñaàu moät thaùng tuø treo, coøn laàn sau thì ba thaùng tuø ôû, toång coäng laø boán thaùng.

TEÂN GÌ
Moät baø leân quaân tröôøng thaêm con, boãng baø nghe:
    - Taân binh phaïm kyû luaät khoâng ñöôïc gaëp thaân nhaân, khoâng ñöôïc ñi pheùp...
Baø ta lieàn ñeán vaên phoøng hoûi:
    - Taïi sao con toâi khoâng ñöôïc ñi pheùp, khoâng ñöôïc gaëp thaân nhaân, xin oâng cho toâi bieát?
Ngöôøi ôû vaên phoøng noùi:
    - Baø khoâng nghe rao sao? Vì con baø phaïm loãi neân bò phaït.
Baø ta phaân traàn:
    - Toâi töø xa ñeán thaêm con toâi, xin oâng cho toâi gaëp noù ñeå hoûi noù ñaõ laøm gì maø bò phaït, vì töø xöa tôùi giôø noù hieàn laønh vaø ngoan ngoaõn laém.
Ngöôøi ngoài vaên phoøng hoûi:
    - Caäu aáy teân gì?
    - Phaïm Kyû Luaät.

MOÄT NÖÕA
 Moät ngheä só ñöôïc phoùng vieân phoûng vaán. Phoùng vieân hoûi:
    - Anh coù nghieän röôïu cheø khoâng?
Ngheä só ñaùp:
    - Moät nöûa.
Phoùng vieân hoûi tieáp:
    - Anh coù meâ côø baïc khoâng?
    - Moät nöûa.
    - Coøn chuyeän huùt saùch thì sao?
    - Moät nöûa.
    - Vaán ñeà trai gaùi?
    - Moät nöûa.
Phoùng vieân ngaïc nhieân:
    - Vaán ñeà naøo anh cuõng noùi chæ coù moät nöûa, vaäy laøm sao anh bieát ñoù laø moät nöûa.
Ngheä só giaûi thích:
    - Trong caùi röôïu cheø thì toâi chæ nghieän röôïu, khoâng nghieän cheø. Coøn côø baïc thì toâi meâ côø khoâng baïc. Chuyeän huùt saùch thì toâi bieát huùt vaø khoâng bieát saùch. Vaán ñeà trai gaùi thì toâi chôi vôùi gaùi, khoâng chôi vôùi trai.

NHIEÀU TAÙO QUAÙ!
Baùc só:
    - Moãi  khi theøm, thay vì uoáng moät coác röôïu,
oâng haõy thay vaøo ñoù baèng caùch aên moät quaû taùo.
Beänh nhaân:
    - Khoâng ñöôïc ñaâu! Theá thì toâi vôõ buïng ra maø cheát maát!

LAØM SAO BIEÁT
 Moät anh treû tuoåi hoûi ngöôøi coù kinh nghieäm:
    - Laøm sao bieát ñoù laø moät caëp nhaân tình, hay vôï choàng môùi cöôùi chöa coù con hay vôï choàng ñaõ coù con?
 Ngöôøi coù kinh nghieäm ñaùp:
    - Luùc coøn laø nhaân tình thì khi vaøo quaùn aên, chaøng gaép thöùc aên cho naøng. Coøn vôï choàng chöa coù con thì naøng gaép thöùc aên cho chaøng. Ñeán khi coù con thì maïnh ai naáy gaép.

KHAÙ HÔN LUÙC NAÕY
Moät ngöôøi coù gioïng khoâng ñöôïc toát ñeán lôùp daïy haùt xin hoïc. Thaày daïy nhaïc töø choái noùi raèng:
    - Raát tieác! Toâi khoâng theå nhaän daïy anh ñöôïc.
Ngöôøi noï thaéc maéc hoûi:
    - Sao vaäy thaày?
OÂng thaày noùi:
    - Vì gioïng cuûa anh keùm quaù.
Ngöôøi noï naèn nì:
    - Xin thaày cöù daïy, toâi seõ coá gaéng.
OÂng thaày laéc ñaàu:
    - Khoâng ñöôïc, khoù laém.
Ngöôøi noï coá gaéng thuyeát phuïc:
    - Khoâng sao ñaâu thaày. Toâi seõ ñoùng hoïc phí gaáp ñoâi, neáu caàn gaáp ba cuõng ñöôïc.
OÂng thaày noùi:
    - Anh haõy nhaéc laïi xem naøo, gioïng cuûa anh baây giôø nghe ñaõ khaù hôn luùc naõy ñoù.

PHAÛI LAØM SAO
 Moät baùc só noï khoâng öa nhöõng ngöôøi hoûi beänh ñeå nhôø chæ thuoác mieãn phí.
 Hoâm aáy, baùc só gaëp moät nhaân vaät ñeán hoûi beänh:
    - Xin baùc só chæ giuùp cho toâi chöùng beänh naøy.
Baùc só gaèn:
    - Beänh gì?
Ngöôøi beänh nhaân keå:
    - Moãi buoåi saùng khi thöùc daäy thì toâi bò choaùng vaùng maët maøy, khoù chòu voâ cuøng. Laï luøng nhaát laø trieäu chöùng naøy chæ keùo daøi loái nöûa giôø roài heát, toâi thaáy khoûe khoaén nhö thöôøng. Nhö vaäy phaûi laøm sao, baùc só?
Baùc só ñaùp:
- Cöù thöùc daäy treã hôn nöûa giôø thì côn khoù chòu heát ngay.

KHOÂNG CAÀN DUØNG THUOÁC
Trong moät lôùp hoïc, hoâm aáy thaày giaùo giaûng cho caùc em hoïc troø nghe söï tai haïi cuûa röôïu maïnh.
Muoán cho caùc em thaáy roõ söùc taøn phaù khoác lieät cuûa röôïu, thaày baét moät con truøn lôùn côõ chieác ñuõa boû vaøo ly röôïu.
Con truøn taùi da, co ruùt, ngoe ngoaûy moät chaäp roài cheát ñô.
Thaày baûo caùc em ñeán xem taän maét ñoaïn hoûi:
    - Ñaõ thaáy nhö theá, caùc em nghó sao?
Troø ngoác nhanh nhaûu ñöa tay xin ñaùp:
- Thöa thaày, em nghó raèng neáu ai maéc bònh saùn laõi thì khoåi caàn duøng thuoác, chæ caàn uoáng vaøo moät ly ñeá thì xong ngay.

Back Next